დაელოდეთ...

➡️ მცირე და საშუალო საწარმოები


➡️ კონცეფციები და ძირითადი პრინციპები


➡️ სრული შემოსავლის ანგარიშგება და მოგებისა და ზარალის ანგარიშგება


➡️ საკუთარი კაპიტალის ცვლილებების ანგარიშგება და მოგებისა და ზარალის და გაუნაწილებელი მოგების ანგარიშგება


➡️ ფულადი ნაკადების ანგარიშგება


➡️ ფინანსური ანგარიშგების განმარტებითი შენიშვნები


➡️ კონსოლიდირებული და ინდივიდუალური ფინანსური ანგარიშგება


➡️ ძირითადი ფინანსური ინსტრუმენტებიCRX