დაელოდეთ...

ჩვენი
სერვისები

ფინანსური აუდიტი
ELITE AUDITI-ს პროფესიონალთა გუნდი გაგიწევთ ბუღალტრულ მომსახურებას საერთაშორისო სტანდარტების სრული დაცვით. ჩვენ მუდმივად ვახდენთ ბუღალტრებისა და ფინანსისტების გადამზადებასა და სერტიფიცირებას, როგორც საგადასახადო კანონმდებლობაში, ისე აღრიცხვის სტანდარტებში. აუდიტორული და მარწმუნებელი სერვისები მიზნად ისახავს ფინანსური მეთოდების კონტროლის მეშვეობით რისკების ამოცნობას და მათ მინიმუმამდე დაყვანას, სუბიექტის ფინანსური ანგარიშგების სანდოობის ანალიზსა და მონაცემების სიზუსტის იდენტიფიცირებას, რაც საშუალებას აძლევს ამ ფინანსური ანგარიშგებების მომხმარებელს სწორი დასკვნები გამოიტანოს ბიზნესის შედეგების, ფინანსური და ქონებრივი მდგომარეობის შესახებ. მომსახურება მოიცავს, როგორც სააღრიცხვო (ფინანსური) ანგარიშგების სანდოობის დადასტურებას, ასევე სუბიექტის საქმიანობის შეფასებას და შემდგომი ეფექტური საქმიანობის გასაგრძელებლად საჭირო პოლიტიკის და პროცედურების შემუშავებას. ELITE AUDIT - იყენებს ხარისხის კონტროლის საერთაშორისო სტანდარტს მარწმუნებელი და სხვა მომსახურების გარიგებების შესრულებისას. ამავდროულად, ვიცავთ დამოუკიდებლობისა და პროფესიონალი ბუღალტრების ეთიკის კოდექსით განსაზღვრულ სხვა ეთიკურ ნორმებს. პასუხისმგებლობის დაზღვევა ჩვენი მომსახურება დაზღვეულია. ჩვენ პასუხს ვაგებთ ჩვენი მიზეზით გამოწვეულ საგადასახადო ან სხვა ფინანსურ ზარალზე.

საგადასახადო მომსახურებაELITE AUDITI-ს კვალიფიციური გუნდი გთავაზობთგადასახადებით დაბეგვრის სერვისების სრულ სპექტრს.აღნიშნული სერვისის მიზანია, რომ თქვენი კომპანიის საგადასახადო რისკები მინიმუმამდე იყოს შემცირებული და მოქმედი კანონმდებლობის ფარგლებში აღმოფხვრილი იქნას კომპანიისათვის საგადასახადო სანქციების დაკისრების შესაძლებლობა. როგორც მოგეხსენებათ, ნებისმიერი ბიზნესისთვის, მათ შორის, დამწყები კომპანიებისთვის, საგადასახადო რისკები არის საოპერაციო საქმიანობის თანმდევი, რომელიც კომპანიის ზრდასთან ერთად კიდევ უფრო იზრდება და გაცილებით უფრო დიდ მასშტაბებს იძენს. ასეთი რისკების მართვა არის არსებითად მნიშვნელოვანი, სხვა შემთხვევაში კომპანიაში მიმდინარე პროცესებიდან გამომდინარე წარმოშობილმა საგადასახადო ვალდებულებებმა და დაკისრებულმა სანქციის თანხებმა შესაძლოა ისეთ სიდიდეს მიაღწიოს, რომ კომპანია იძულებული გახდეს შეაჩეროს ან შეწყვიტოს საქმიანობა. აღნიშნული რისკებისგან დაზღვევის საუკეთესო საშუალება კვალიფიციური აუდიტორების მიერ ჩატარებული საგადასახადო აუდიტის ასევე საგადასახადო დაბეგვრის სხვა საკონსულტაციო სერვისების მიღება წარმოადგენს. ჩვენ გთავაზობთ ბიზნესის როგორცსრულ საგადასახადო აუდიტს,რომელიც მოიცავს საქართველოში მოქმედი ყველა გადასახადის დეკლარირების სისწორის შემოწმებას, ასევე აუდიტს ცალკეული გადასახადებისა და თემატიკის მიხედვით. ჩვენი სერვისის მიღების შედეგად თქვენ ღებულობთ საგადასახადო ვალდებულებების აუდიტის შედეგების შესახებ დეტალურ წერილობით ანგარიშს, რომელშიც სრულად იქნება აღწერილი აუდიტის შედეგად გადასახდელიშესამცირებელი გადასახების ზუსტი ოდენობა, აუდიტის პროცესში გამოვლენილი ხარვეზები და აღნიშნული ხარვეზების გამოსწორების გზები, ასევე საკითხები, რომელიც ზოგად საგადასახადო რისკს წარმოადგენს კომპანიისათვის და განსაკუთრებულ ყურადღებასა და სიფრთხილეს საჭიროებს.

იურიდიული მომსახურება

საშემფასებლო მომსახურება

ნებისმიერი პროფესიული შეფასება სრულად უნდა პასუხობდეს განსაზღვრულ მარეგულირებელ, კორპორატიულ და საბუღალტრო მოთხოვნებს. შეფასების ანგარიშის წამკითხველს ექმნება წარმოდგენა შეფასების ობიექტის „რეალური“ ღირებულების შესახებ, რომელიც სხვადასხვა დროს და სხვადასხვა გარემოში შეიძლება, არსებითად განსხვავებული თანხა იყოს. 

შემფასებლის პასუხისმგებლობაა, დაადგინოს აქტივის საბაზრო, „სამართლიანი“, ანუ რეალური ღირებულება, რისთვისაც მან უნდა გაითვალისწინოს აქტივის როგორც დღევანდელი გამოყენების პარამეტრები და მომავალში შემოსავლის/მოგების გენერირების პოტენციალი, 

ასევე ბაზარზე სხვა დაინტერესებული მხარეების მხრიდან აღნიშნული აქტივის მიმართ შესაძლო მონეტარული ინტერესი.

„ელიტ აუდიტი“ გთავაზობთ უძრავი ქონების და მოძრავი ქონების საშემფასებლო მომსახურების სერვისს შეფასების საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად. აღნიშნული სტანდარტები შემუშავებულია „შეფასების საერთაშორისო სტანდარტების საბჭოს“ IVSC მიერ და გამოიყენება შეფასების პროცესში მთელს მსოფლიოში, 130 – ზე მეტ ქვეყანაში.

ბიზნეს კონსულტაცია


ტექსტი აქ

ბუღალტერია


ელიტ აუდიტის პროფესიონალთა გუნდი გაგიწევთ ბუღალტრულ მომსახურებას საერთაშორისო სტანდარტების სრული დაცვით. ჩვენ მუდმივად ვახდენთ ბუღალტრებისა და ფინანსისტების გადამზადებასა და სერტიფიცირებას, როგორც საგადასახადო კანონმდებლობაში, ისე აღრიცხვის სტანდარტებში. ჩვენთვის უმთავრესი პრიორიტეტია კლიენტების ინტერესების მაქსიმალური დაცვა და უსაფრთხოება. სწორედ ამიტომ, ბუღალტრული აღრიცხვისას ვიყენებთ თანამედროვე ტექნლოგიებს და მუდმივად ვაკონტროლებთ კლიენტი კომპანიების კმაყოფილების დონეს. ჩვენი მომსახურება დაზღვეულია, შესაბამისად პასუხს ვაგებთ ჩვენი მიზეზით გამოწვეულ საგადასახადო ან სხვა ფინანსურ ზარალზე.

CRX