დაელოდეთ...

დფდსფსდვცვც

ცდსფსდ

2019 წლის 1 იანვრიდან საპენსიო სქემაში ავტომატურად გაწევრიანდება ყველა საქართველოში დასაქმებული საქართველოს მოქალაქე და საქართველოში მუდმივად მცხოვრები უცხო ქვეყნის მოქალაქე, რომელსაც 2018 წლის 6 აგვისტოსთვის ქალბატონების შემთხვევაში ჯერ არ ქონდა შესრულებული 55 წელი, ხოლო მამაკაცების შემთხვევაში ჯერ არ ქონდა შესრულებული 60 წელი

საპენსიო შენატანები

საპენსიო სქემაში მონაწილე დასაქმებულის სასარგებლოდ საპენსიო სააგენტოში მონაწილის ინდივიდუალურ საპენსიო ანგარიშზე გადაირიცხება დარიცხული ხელფასის 2%. დამატებით, მონაწილის ინდივიდუალურ საპენსიო ანგარიშზე დამსაქმებელს და სახელმწიფო ხაზინას შეაქვთ დარიცხული ხელფასის 2% თითოეულს.

მაგალთად: თუ დასაქმებულის დარიცხული ხელფასია 1000 ლარი, ჯერ დასაქმებულს დაუკავდება მისი საპენსიო შენატანი 2% - 20ლ, ხოლო საშემოსავლო გადასახადი 20% იანგარიშება საპენსიოთი შემცირებული თანხიდან 980 (1000-20) * 20% = 196 ლ, ხელზე კი ხელფასის სახით ჩაერიცხება 784 ლ, ორგანიზაცია კი ვალდებულია გადარიცხოს ასევე 2% თავისი თახიდან, შესაბამისად ჯამურად ორგანიზაცია ჩარიცხავს საპენსიო სააგენტოში 40ლ (იხილეთ საპენსიო სააგენტოს საბანკო ანგარიშები) და ბიუჯეტის სახაზინო კოდზე 101001000 - 196ლ, ბუღალტრულად კი გვექნება შემდეგი სახის გატარებები:


დ7410 - კ3130 1000ლ (ხელფასის დარიცხვა)
დ7411 - კ3180 20ლ (კომპანიის წილი საპენსიოს დარიცხვა)
დ3130 - კ3180 20ლ (თანამშრომელის წილი საპენსიოს გამოყოფა)
დ3130 -კ3320 196ლ (საშემოსავლო გადასახადი დარიცხვა)
დ3130 -კ1210 784ლ (ხელფასის გადარიცხვათანამშრომელისთვის)
დ3180 - კ1210 40ლ (საპენსიო შენატანების გადახდა)
დ3320 - კ1210 196ლ(საშემოსავლოს გადახდა)


  სახელმწიფო ხაზინა დასაქმებულს ინდივიდუალურ საპენსიო ანგარიშზე ურიცხავს 2%-სანამ დარიცხული ხელფასის ოდენობა გახდება წელიწადში 24000ლ, 1% - სანამ დარიცხული ხელფასის ოდენობა გახდება წელიწადში 60 000ლ და არაფერს 60 000ლ ზემოთ წლიურ დარიცხულ ხელფასზე.

CRX