დაელოდეთ...

500₾

საგადასახადო მრჩეველი

სერვისში შედის:

  • ორგანიზაციის სამეურნეო ოპერაციების საგადასახადო კანონმდებლობასთან შესაბამისობა
  • დოკუმენტებთან მუშაობა
  • მაკონტროლებელი ორგანოების შემოწმების „ტენდენციების“ გაცნობა
  • გადამხდელის ინტერესების წარმოდგენა და დაცვა საგადასახადო ორგანოებში
  • საკანონმდებლო ცვლილებების მონიტორინგი
  • საგადასახადო სტრატეგიის შემუშავება
  • CRX